Arányos veszteségleírás az átmeneti szabályozásra is figyelemmel

A szabályozás alapján rögzíthető, hogy a Tao. tv. 17. § (8a) bekezdése szerinti korlátozásra a 2014. adóévig keletkezett elhatárolt veszteség felhasználása során nem, csak a 2015-ben vagy az azt követő adóévekben keletkezett elhatárolt veszteség felhasználásánál kell figyelemmel lenni. Ennek alapulvételével – a feltételeknek megfelelő adózónál – a veszteségleírás az első esetben legkésőbb a 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben, utóbbi esetben pedig legkésőbb a veszteség keletkezésétől számított ötödik adóévben érvényesíthető.

nav.gov.hu

A behajtási költségátalány polgári jogi és adójogi (illetve számviteli) megítélése

"A jogosultnak, ha kifejezett nyilatkozattal ugyan nem mond le a behajtási költségátalány összegéről, a Ptk. 6:46. §-ban rögzített diszpozitivitással élve azonban úgy rendelkezik (illetve erre irányuló szándéka egyértelműen felismerhető), hogy a kötelezettől befolyó összeget a főkövetelésre számolja el, annak hiánytalan teljesítése esetén pedig jelzi, hogy további követelése az ügylettel összefüggésben nem áll fenn, a behajtási költségátalány érvényesítéséről való lemondást nem kell könyvelnie, mivel csupán a pénzügyileg rendezett költségátalányt tartja nyilván. Ennek alapján a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés h) pontjában rögzített adóalap-korrekciós tétel alkalmazása nem merül fel ebben az esetben sem."

nav.gov.hu

Nem változnak az időszakos elszámolású ügyletek áfa-rendszerbeli kezelésének szabályai 2014. július elsejétől

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a alá tartozó ügyletek teljesítési időpontjának meghatározására vonatkozó szabályok nem változnak meg 2014. július 1-jétől.

nav.gov.hu >>>

A vevői adószám feltüntetése a számlán

A belföldön teljesített, egyenes adózású olyan ügyletek esetén, amelyekről kibocsátott számla áfa tartalma nem éri el a 2 millió forintot, vagy a számla áthárított áfát nem tartalmaz (például belföldi adómentes ügyletek esetén, ide nem értve a közösségi adómentes értékesítés esetkörét) a megrendelő adószáma nem kötelező tartalmi eleme a számlának.

nav.gov.hu >>>

A tételes belföldi összesítő jelentés az áfa bevallásban

Az ügyletet teljesítő adóalany jelentéstételi kötelezettsége akkor áll fönn, ha az ügyletről általa kiállított számlában áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 000 000 Ft-ot (számla módosítás esetén akkor, ha a számlában áthárított áfa összege akár a módosítás előtt, akár annak következtében akár módosítás előtt és után egyaránt eléri vagy meghaladja a 2 000 000 Ft-ot; számla érvénytelenítés esetén akkor, ha az érvénytelenített számlában áthárított áfa összege éri el vagy haladja meg ezt az összeget).

nav.gov.hu >>>

Így változik a cégvezetők élete szombattól

(2014. március 11)

Számos kellemetlenségtől kímélheti meg magát az a cégvezető, aki felkészül a Polgári törvénykönyv március 15-én hatályba lépő változásaira. Az átállási csapdák mellett a halasztott fizetéssel kapcsolatos szabályokon is bárki elcsúszhat.

mfor.hu >>>

Erzsébet utalványok

A rendelkezés szerint az Erzsébet utalvány juttatás a munkaviszony minden megkezdett hónapjára tekintettel adható, csak azt írja elő, hogy a munkaviszony létrejöttekor és megszűnésekor a tört hónapokat is egész hónapnak kell tekinteni. Eszerint akár a január 31-én létrejövő munkaviszony esetén is jár (járhat) január hónapra a teljes 8000 Ft-os Erzsébet utalvány juttatás béren kívüli juttatásként. Az utólagos juttatás törvényi lehetősége pedig nem egyenértékű az előre történő juttatás tilalmával.

nav.gov.hu >>>

Az egészségügyi hozzájárulás felső határának megállapítása a családi járulékkedvezmény érvényesítése során

A családi járulékkedvezmény érvényesítésével az egészségbiztosítási járulék az Eho tv. 3. § (3) bekezdésének alkalmazásában nem minősül megfizetettnek, és ezért a négyszázötvenezer forintos eho fizetési felső határba sem számítható be.

nav.gov.hu >>>

A családi járulékkedvezmény érvényesítése

A családi járulékkedvezmény nem göngyölhető. Előfordulhat, hogy a családi járulékkedvezmény érvényesítését követően fedezet hiányában még mindig marad érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény. Eltérő adóelőleg megállapítási módszer alkalmazása esetén arra van lehetőség, hogy a járulék terhére sem érvényesíthető adóelőnyt „visszaadóalaposítsák”, és azt hozzá adják a következő havi magánszemélyt megillető adóalap-kedvezmény összegéhez. Ezt az összeszámított összeget lehet érvényesíteni a következő havi személyi jövedelemadó-előleg alappal szemben.

nav.gov.hu >>>

Tájékoztató a biztosítási kötelezettséget érintő változásokról, a 2014. évi járulékalapot képező jövedelemről, a járulékmértékekről és a minimálbérről

A tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összege. Ez havibér alkalmazása esetén 101 500 forint, hetibérnél 23 360 forint, napibér esetében

4 670 forint, órabér alkalmazásakor pedig 584 forint.

nav.gov.hu >>>


Az oldal elejére >>>